Contacts

Address:

400074, Volgograd, Volgograd Oblast, Voroshilovskiy, Volgograd, Raboche-Krestjyanskaya Street, 18 On map

Phone:

+7 (844) 290-11-11 24 hours, +7 (844) 290-11-78 Call

Email:

reception@hotelug.ru Write